Om Homo Psychicus Uppkomst


Om Homo Psychicus Uppkomst

Beställ boken

Gästbok

In English

PDF-fil Recension (Psykologtidn.)


Alf

Alf Nilsson är professor emeritus. Han var verksam som professor i klinisk psykologi vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Författaren är legitimerad psykolog och psykoterapeut.Copyright © 2005 Alf Nilsson
Adress:
Flöjtvägen 22c, 224 68 Lund
Tel:
046 - 211 22 36
E-post:
alf.nilsson@psychology.lu.se
Utgivare:
A L N Förlag
Distribution bokhandeln:
Seesam förlag
Webmaster:
Jan-Olof Nilsson
Uppdaterad:
2007-07-03

Vem är Homo psychicus? Det är alla vi människor som befolkar jorden. På svenska motsvarar det närmast människan som psykisk varelse. Det klingar säkert både otympligt och en aning högtravande för läsaren. Därför Homo psychicus. I härledningen av Homo psychicus är författarens utgångspunkt systemteoretisk. Sex system, hierarkiskt organiserade, urskiljs: drifterna eller behoven, handlingen eller sensomotoriken, varseblivningen, affekterna, kognitionen och språket. Drifterna eller behoven och affekterna är motivationssystem. De fyra övriga har en mer eller mindre uppenbar exekutiv, instrumentell, mental eller, med författarens språkbruk, instrumental funktion. Evolutionsperspektivet är övergripande för härledning och avgränsning av systemen. För att underbygga härledningen tar författaren också avstamp i filosofiska, epistemologiska, ontogenetiska, psykoanalytiska, neurobiologiska och objektrelationsperspektiv. Mot bakgrund av författarens mångåriga erfarenhet som forskare och praktiskt verksam inom det kliniska området ägnas ett särskilt kapitel åt den enskilda personen, "personlighet på klinisk grund".Kapitel 1
Inledning

Vad är det här för sorts bok och vad handlar den om? Jo, om Homo psychicus. Benämningen har jag tidigare inte träffat på. I "Consciousness regained" myntar Nicholas Humphrey 1983 termen Homo psychologicus. Benämningen syftar på att alla människor är benägna att "psykologisera". Det inträffar i vardagslivet när vi möter en person, som genast får oss att fundera över personens sinnelag: Vad har du för avsikter? Vad känner du? Hur tänker du? Ibland undrar vi också över krafterna som styr oss själva.

Perspektivet i boken är vidare. Det innefattar härledningen av och fungerandet hos de system och processer, som gör det möjligt för vardagens psykologiserande - men också hur systemen är uppbyggda för att få oss att handla, varsebli, känna och tänka på det sätt vi gör. Därför Homo psychicus.

PDF-fil Läs hela första kapitlet.


Kapitel 2
Om vetenskaplig ansats och psykologin som vetenskap

Var går gränsen för kunskapen som vetenskapen kan utvinna? För att besvara frågan låter vi Immanuel Kant (1724-1804) teckna de yttersta konturerna. Kant ställde sakernas tillstånd på sin spets. Efter honom blev människans tänkande sig inte riktigt likt. För Kant placerade tänkandet i en järnbur med två grindvakter lika omutliga i dag som då för drygt två sekel sedan: den ena var det oåtkomliga "tinget i sig"; den andra det "kategoriska imperativet" (handla mot människorna så ditt handlande kan upphöjas till allmän princip). Med det är människan dömd att erkänna att den absoluta sanningen och kunskapen är en hägrande illusion. Vidare gäller att subjektet är hänvisat till sig självt för att få svar på frågan om vad subjektet djupast sett är. Jag tror Kant ger uttryck för samma tanke, när han skriver: "[V]i [kan] inte ... iaktta vårt eget sinnelag med hjälp av någon annan åskådning än den som hör till vårt inre sinne."


Kapitel 3
Drifts- eller behovssystemet

Vad är människans djupaste drivkraft? För ett första svar på frågan tar jag avstamp i Baruch Spinozas tänkande: "Den strävan (Conatus) varmed varje ting bemödar sig om att förbli i sitt vara, är ingenting annat än detta tings verkliga essens."

Det dröjde drygt två sekel, fram till Sigmund Freud (1856-1939), innan vi fick en grundlig uttolkning av människan som driftsvarelse...


Kapitel 4
Affektsystemet eller affektionen

Vad är affekt? För att besvara frågan blir Silvan Tomkins härledning av människans affektsystem vägvisare. Tomkins är noga med att framhålla att han knyter an till tankegångar Charles Darwin presenterar i "The expressions of the emotions in man and animals", ett arbete där Darwin redovisar hur han observerat ett antal diskreta emotioner hos människan såväl som hos djur. Hans funderingar går ut på att emotionerna är biologiskt givna och att de är universella till sin karaktär.


Kapitel 5
Handlings- eller reflex-sensomotoriska systemet

Vad är ett nyfött barn? Ett svar på frågan är att människobarnet är den mest prematura och hjälplösa av alla nyfödda, levande varelser - men också med genetisk potential för att bli en individ inom arten med den mest avancerade utrustningen i den evolutionära serien. Men för att så skall bli fallet, har barnet att ta en hel rad relationella såväl som instrumentala kliv.


Kapitel 6
Varseblivningen eller varseblivningssystemet

Vad är en varseblivning? Bokstavligt att bli varse någonting genom en sinnesretning. Följer man vissa lexikon och ordböcker är termen särskilt förknippad med synsinnet - men varseblivningen eller perceptionen räknar från början inte bort någon sinnesmodalitet. När det gäller människan, menar vi med det vardagliga uttrycket varsebli att bli varse någonting i världen utanför oss. Insatt i ett vetenskapligt perspektiv menar vi också - till detta har i hög grad den moderna varseblivningsforskningen bidragit - att bli varse något som kommer inifrån ("nu [in]ser jag att ...").


Kapitel 7
Kognitionen eller det kognitiva systemet

Hur är kunskap möjlig? Frågan var utgångspunkt för Immanuel Kants hela filosofiska projekt. Kant var först med att tydligt uppfatta att kategorier som rum, tid, substans, kausalitet ... är mänskliga konstruktioner; och därmed nödvändiga att behärska för att kunna (över)leva i människornas värld. Det är Kants epistemologi i ett nötskal.

Hur konstrueras och omvandlas kunskap under barnets utveckling till vuxen? Det är frågan som var utgångspunkt för Jean Piagets utvidgning av det kantianska projektet. Därvid tog Piagets systematiska undersökning avstamp i barnets medfödda och första reflexåtbörder riktade mot världen för att "få grepp" om den. Därifrån gick Piaget vidare hela vägen till den (vid en viss given tidpunkt) mest avancerade logiska och matematiska operationen - "metareflektionen". Det är kärnan i Piagets genetiska epistemologi.


Kapitel 8
Språket eller språksystemet

Är språket medfött eller förvärvat? 1957 ställdes frågan på sin spets. Då publicerade Burrhus Skinner "Verbal behavior". I artikeln hävdade han att språket är ett "operant" beteende på samma sätt som allt annat inlärt beteende.

Samma år publicerade Noam Chomsky, den moderna lingvistikens fader, "Syntactic structures", i vilken han hävdade en ensidig nativistisk syn på språket: språket och syntaxen är styrda av en medfödd generativ och universell grammatik knuten till människans unika genuppsättning (om man så vill ett uttryck för Chomskys descartesianska arv).


Kapitel 9
Personlighet på klinisk grund

Är personligheten medfödd eller förvärvad? Frågan kan skrivas om i mer biopsykologiska och tekniska termer. Är personligheten en genotypisk eller fenotypisk skapelse? Grundmatrisen för att besvara frågan i kapitlet är otvetydig: objektrelations- och den epigenetiska utvecklingen är av betydelse för personens reglering och hantering av de medfödda affekterna.


Kapitel 10
Träffpunkt motivations- och den instrumentala organisationen

  • Om evolutionen och att tänka i hierarkiskt organiserade system
  • Homo psychicus uppfinning moralen och etiken
  • Tillbaka till början
  • Homo psychicus som moralisk varelse
  • Om parallelliteten mellan sexualdrifts- och den instrumentala organisationens "generativa grammatik"
  • Önskningar - trosföreställningar - tänkande - språk
  • Om rekognitiva och multimodala evokativa föreställningar samt empirisk abstrahering
  • Om likhet, olikhet och skillnad - relationen till analoga och digitala kodningssystem
  • Efterskrift

Beställ boken


Skriv i gästboken


PDF-fil Recension fr?n Psykologtidningen 9/07

After all you have come forward to spend money in buying that replica watches sale, and just doní»t mind sparing few more bucks to get the best range out from them. replica watches sale vary in cost. Replica watches are the best solution if you cannot afford to purchase so expensive original rolex replica sale. Some individuals love the look of world renowned branded watches on their wrist especially breitling replica sale, but are reluctant to spend lots of cash that a genuine watch costs. We would like you to visit our latest assortment of famed rolex replica sale. Our online shop can offer you wonderful rolex replica sale collections. "What's the best replica on the market?",that is a tough question to answer, because there are different criteria for determining the "best" of any category of replicas.